ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri 23.10.2018

Aşağıdaki açıklama Borsa İstanbul A.Ş.'nin 23/10/2018 tarih ve BİAŞ-4-8847 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin  olarak özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı  fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizce kamuya  açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.

<