ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 16.04.2010

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 16.04.2010
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2009 - 31.12.2009
Tarihi : 08.05.2010
Saati : 14:00
Adresi : Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konferans Salonu Vatan Cad.Metehan Sok.Selçuklu/KONYA

GÜNDEM:
2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

GÜNDEM 
01  -Açılış ve divan teşekkülü,
02  -Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
03  -Yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
04  -Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, 
05 - Kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karar alınması
06 -Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmeleri,
07 -Şirketimizin Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurulun bilgisine sunulması,
08 -Şirketimizin Bilgilendirme Politikasının Genel Kurulun bilgisine sunulması,
09 -T.T.K.'nın 315.maddesine istinaden Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların genel kurulun onayına sunulması,
10 -Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,
11 -Yönetim kurulu tarafından önerilen 2010 yılı için Bağımsız Denetim şirketi kararının onaya sunulması,
12 -Dilek,temenniler ve kapanış.

Not : Kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın  09.03.1994 günü Resmi Gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde hisse senetlerini Notere ibraz ederek tanzim edilecek vekaletnamelerini "İttifak Holding A.Ş. merkezine" tevdi etmeleri gerekmektedir

<