KAYDİLEŞTİRİLMEYEN PAYLAR HK.

06/12/2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası  Kanunu'nun 13.Maddesinin 4.Fıkrasında, "Kaydileştirilmesine karar verilen sermaye piyasası araçlarının Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde teslimi zorunludur.Teslim edilen sermaye piyasası araçları kendiliğinden hükümsüz hale gelir. Teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları  ise kaydileştirilme kararından sonra borsada işlem göremez,aracı kurumlarca bu sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık edilemez ve katılma belgelerinin geri alımı yapılamaz. Kayden izlenmeye  başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları Yatırımcıları Tazmine Merkezine (YTM)'ye intikal eder.Bunların üzerindeki sınırlı ayni haklar kendiliğinden sona ermiş sayılır. Bunlar YTM'nin hesabına geçmesinden itibaren üç ay içinde satılır" hükmüne yer verilmiştir.

Şirketimiz pay senetleri  18/11/2009 tarihinde MKK nezdinde kayden izlenmeye başlamış olup ilgili Kanun maddesi gereğince, pay senetlerinin hak sahibi bazında kaydileştirme süresi 31.12.2016 tarihinde sona erecektir. Pay senetlerini fiziken elinde bulunduran yatırımcıların, herhangi bir hak kaybına maruz kalmamaları için, söz konusu pay senetlerini 31/12/2016 tarihine kadar Şirketimize (ve/veya şirketimiz tarafından yetkilendirilen Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'ye) başvurarak kendi adlarına açılacak hesaplarda kaydileştirmeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar teslim edilerek kaydileştirilmeyen sermaye piyasası araçları Yatırımcı Tazmin Merkezine intikal edecektir. Ayrıntılı bilginin yatırımcı ilişkileri birimimizden edinilmesi mümkündür. Herhangi bir hak kaybına uğranılmamasını teminen konuyu önemle hatırlatırız.

Konu Hakkında detay bilgi için,     
Telefon Numarası:  
0.332.221 39 99

e-posta adresi:
​yatirimciiliskileri@ittifak.com.tr 

<